Добре дошли в сайта на РЗИ - Перник

За нас

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода в гр. Перник и селата с режимно водоснабдяване през периода 30.12.2019 г. –  05.01.2020 г.

За периода 30.12.2019 г. – 05.01.2020 г., пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места с режимно водоподаване се извърши съгласно изготвен график. Качеството на питейната вода в гр.Перник се изследва  пунктове, разположени в различни квартали  на града, гр. Батановци и селата с режимно водоподаване.

През същия период са проведени изпитвания на  53 проби, в 4 /ул. „Рилски езера“ в кв. „Църква“, ДГ №9 „Калина Малина“ в кв. „Проучване“, с. Люлин и с. Витановци/, са констатирани несъответствия. За установените отклонения са съставени и връчени: 3 предписания на „ВиК“ ООД – Перник за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в кв. „Църква“, с. Витановци и с. Люлин; 1 предписание и 1 заповед за спиране експлоатацията на обект – ДГ №9 „Калина Малина“ в кв. „Проучване“.

След приключване на ремонтните дейности и предприемане на необходимите действия - промивка и дезинфекция на участъците от водопроводната мрежа, засегнати от авариите, от страна на „ВиК“ ООД – Перник, РЗИ – Перник извърши контролно пробонабиране от пунктовете ул. „Рилски езера“ в кв. „Църква“, ДГ №9 „Калина Малина“, кв. „Проучване“, с. Люлин и с. Витановци.

Резултатите от изследванията отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За Детска градина №9 „Калина Малина“, кв.“Проучване“ е издадена заповед от Директора на РЗИ – Перник №РД-03-1#1/07.01.2020 за възстановяване дейността на обекта, считано от 08.01.2020 г..

 РЗИ – Перник, продължава засилен контролен мониторинг върху качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места с режимно водоподаване,  като за резултатите от проведените анализи ще Ви уведомяваме своевременно.

 

Резултати от извършения по държавен здравен контрол мониторинг на качеството на питейната вода в гр. Перник и селата с режимно водоснабдяване през периода 30.12.2019 г. – 01.01.2020 г.

За периода 30.12.2019 г. – 01.01.2020 г., пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места с режимно водоподаване се извърши от 20 пункта, съгласно изготвен график. Качеството на питейната вода в гр. Перник се изследва в 12 пункта, разположени в различни квартали на града и 9 пункта в гр. Батановци и селата с режимно водоподаване.

През същия период по показатели от група А, са проведени изпитвания на 33 проби, от които, 29 съответстват на нормативните изисквания, а в 4 (ул. „Рилски езера“ в кв. Църква, ДГ №9 „Калина Малина“, кв. Проучване, с. Люлин и с. Витановци), са констатирани несъответствия. За установените отклонения са съставени и връчени 4 предписания, от които:

  • 1 предписание за спиране експлоатацията на обект – ДГ №9 „Калина Малина“ – кв. „Проучване“;
  • 3 предписания до ВиК ООД – Перник за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в кв. „Църква“, с. Витановци и с. Люлин.

За кв. „Църква“ са предписани следните мероприятия:

  • Да се предприемат спешни мерки с цел установяване на причините за несъответствията;
  • Да се преустанови водоподаването в зоната с авария, до възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
  • При отстраняване на авариите, преди пускане на водата да се направи промивка и дезинфекция на участъка от водопроводната мрежа засегната от аварията;
  • Да се предприемат всички необходими действия, за защита качеството на питейната вода във водоснабдителната система от замърсяване вследствие на обратен поток;
  • Да се вземат контролни проби и за резултатите своевременно да се уведоми РЗИ – Перник като се представят протоколи от изследвания.

Веднага след получаване на информация от ВиК ООД – Перник, за приключване на ремонтните дейности, екип на РЗИ – Перник е в готовност да извърши пробонабиране от ремонтирания участък.

РЗИ – Перник, продължава систематичния контрол (мониторинг) върху качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места с режимно водоподаване, като за резултатите от проведените анализи ще Ви уведомяваме своевременно.

 

Регионална здравна инспекция Перник е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Пернишка област. 

РЗИ - Перник е акредитирана като

Орган за контрол вид А,

съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005

Сертификат за акредитация

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ:

Дирекция "Обществено здраве" - тел.: 0884 858 537
Дирекция "Медицински дейности" - тел.: 076 60 70 80
   Дирекция "Надзор на заразните болести" - тел.: 076 60 39 81, 0882 989 824