Добре дошли в сайта на РЗИ - Перник

За нас

На вниманието на гражданите

Във връзка с публикуваната информация на 17.02.2020 г. и зачестилите обаждания на граждани, РЗИ – Перник уточнява: За периода 11.02 ÷ 17.02.2020 г. няма отклонения в качеството на водата по физикохимични и микробиологични показатели на територията на обшина Перник, включително и на ул. „Бучински път“ бл. №3.

На вниманието на жителите на град Перник във връзка с възникналата ситуация на ул. "Бучински път", бл. №3

Във връзка с извършените дейности след отстраняване на аварията на ул. „Бучински път“ бл. №3, с цел установяване на причината за несъответствията в качеството на питейната вода, РЗИ – Перник Ви уведомява:

След извършените неколкократни пробовземания и анализи на проби от чешми в апартаменти на блок №3 от всички входове се установи, че несъответствията след отстраняване на аварията се дължат на вътрешната водопроводна разпределителна система.

Влошаването на качеството на водата при крайния потребител често е резултат от остаряла сградна ВиК инсталация. Стари щрангове или водопроводи могат да променят вкуса, миризмата, цвета и дори да предизвикат мътност на питейната вода. Подмяна на щрангове само в едно домакинство от етажната собственост не гарантира подобряването на водата в сградата, тъй като питейната вода се движи по цялата система.

При ежедневното пускане и спиране на водата поради режима или след аварии от домашните уреди, включени към вътрешната ВиК мрежа (пералня, съдомиялна машина, бойлер и др.), може да възникне обратно засмукване на водата – вкарване на замърсена вода във водопроводната мрежа. Тези устройства могат да вкарат замърсената вода от уреда в чистата питейна вода, както и да включват материали, които не са предвидени за употреба с питейна вода (гъвкави маркучи, гумени съдове и др.). При неправилен монтаж и липса на възвратен клапан, тоалетното казанче също може да „връща“ вода във вътрешната водопроводна мрежа и да бъде потенциален източник на замърсяване.

Освен това е необходимо всички стари или с неясен произход филтри поставяни на чешмите в домашни условия да бъдат отстранени.

При правилна експлоатация на външната и вътрешната ВиК мрежа вероятността от поява на опасни микроорганизми във водата е минимална.

 

На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. „Изток", ул. „Бучински път" №3

Във връзка установените несъответствия в качеството на водата от пунктове на ул. „Бучински път“ бл.3, РЗИ – Перник Ви уведомява:

На  05.02.2020 г. екипи на „В и К“ ООД Перник извършиха ремонтни дейности. След промивка и дезинфекция на участъка от водопроводната мрежа засегната от аварията, служители на РЗИ – Перник извършиха пробонабиране на вода от жилища в кв. „Изток“, ул. „Бучински път“ бл.3, вх. А, вх. Б и вх. В. Резултатите от извършените анализи отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, по физико-химични и микробиологични показатели, с изключение на показател манган.

 

На вниманието на жителите на гр. Перник, кв. „Изток", ул. „Бучински път" №3

Във връзка с постъпилите сигнали на 02.02.2020 г. от граждани, относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в кв. „Изток“, ул.“ „Бучински път“ бл. №3, РЗИ – Перник Ви уведомява:

След извършените физико-химични и микробиологичен анализи на взетите проби в 1 от тях са  установени несъответствия по показатели цвят, мирис, мътност, амониев йон, перманганатна окисляемост, колиформи, ешерихия коли и ентерококи (ул. „Бучински път“ бл. 3, вх. Б, ап.1).

За резултатите е уведомено ръководството на В и К дружеството и връчено предписание. РЗИ – Перник разпореди на управителя: водоподаването в района ул. „Бучински път“ бл.№3 да бъде преустановено до възстановяване качеството на водата, да се предприемат мерки за информиране на населението и осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна.

Днес 05.02.2020 г. екипи на „В и К“ ООД Перник ще извършват ремонтни дейности.

РЗИ – Перник Ви информира, че водата в района не е годна за питейно-битови цели и препоръчва същата да не се използва. След вземане на контролни проби и възстановяване качеството на водата, населението ще бъде информирано своевременно.

 

Уважаеми граждани,

Във всички останали райони на гр. Перник и населените места с режимно водоподаване водата е с добри показатели, с изключение на показател манган.

           

         

 

Регионална здравна инспекция Перник е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Пернишка област. 

РЗИ - Перник е акредитирана като

Орган за контрол вид А,

съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005

Сертификат за акредитация

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ:

Дирекция "Обществено здраве" - тел.: 0884 858 537
Дирекция "Медицински дейности" - тел.: 076 60 70 80
   Дирекция "Надзор на заразните болести" - тел.: 076 60 39 81, 0882 989 824