Регионална здравна инспекция Перник сключи Административен договор № BG05SFOP001-2.019-0010-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“  в размер на 90 066.60 лв., от които 76 556.61 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 13 509.99 лв. национално съфинансиране за изпълнение на проект „Усъвършенстване на професионалните уменията на служителите на РЗИ Перник чрез специализирани обучения“.
Общата цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в  РЗИ Перник. Проектът е изцяло насочен към подобряване на качеството на прилаганите политики по контрол, с цел постигане на по-добри резултати от работата на администрацията.
Заложената цел ще бъде изпълнена чрез провеждането на 3 специализирани обучения, всяко от които за 55 служители на Бенефициента. Специализираните обучения за служителите, ще допринесат пряко до задоволяване на потребностите от добре подготвени, богати на знания и компетенции служители на държавната администрация, с което ще се повиши качеството на предоставяните услуги от администрацията и от прилагането на политиките.
Срокът за изпълнение на проекта е до 10.10.2021 година.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ може да изтеглите от ТУК

Плакат